twitter

Blog Archive

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

พล.ต. ดร.ขัตติยะ สวัสดิผล หรือ เสธ.แดง ทหารบกชาวไทย เสธ.แดง เริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเมื่อมีคดีความการรื้อบาร์เบียร์ย่านซอยสุขุมวิท 10 และถูก พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ (ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น) ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่เสธ.แดง กล่าวหาว่า พล.ต.อ.สันต์ มีพฤติกรรมในการใช้อำนาจโดยมิชอบและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งทุจริตการจัดซื้อ-จัดจ้าง การทำสำนวนคดีรื้อถอนบาร์เบียร์ที่มีพฤติการณ์ช่วยเหลือนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการอุ้มเสธ.แดงจากโรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียน "หนังสือ คม...เสธ.แดง" ขึ้น

พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2543
ตำแหน่งปกติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เกิดวันที่ 2 มิถุนายน 2494 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 11 นายร้อย จปร. รุ่นที่ 22 เสนาธิการทหารบกชุดที่ 63 เงินเพิ่มค่าสู้รบ 1,575 บาท

dang

ประวัติ

พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล เป็นชาวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2494 เป็นบุตรชายคนสุดท้องของ ร.อ.สนิท สวัสดิผล และนางสอิ้ง สวัสดิผล จากจำนวนพี่น้อง 4 คนซึ่งเป็นหญิง 3 คนและชาย 1 คน

จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศรีวิกรม์ การศึกษาด้านการทหาร จบโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 11, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 22 และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 63 ขัตติยะได้เรียนต่อปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาปี 2528 ปริญญาโท คณะพัฒนาสังคมและส่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำเร็จการศึกษาปี 2539 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำเร็จการศึกษาปี 2545 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จการศึกษาปี 2547 และจบปริญญาเอก สาขาบริหารรัฐกิจ UNIVERSITY OF NORTHERN PHILLIPINES สำเร็จการศึกษาปี 2551

การศึกษาเพิ่มเติม
1. หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 36 ปี 2516
2. หลักสูตรกระโดดร่ม รุ่นที่ 84 ปี 2517
3. หลักสูตรสงครามนอกแบบ รุ่นที่ 8 ปี 2521
4. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ รร.นายร้อย จปร. รุ่นที่ 1 ปี 2527
5. ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2528
( คำสั่ง ยก. ที่ 2158 ลง 31 ม.ค. 28 )
6. หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 63 ปี 2528
7. หลักสูตรข่าวลับ รุ่นที่ 26 ปี 2530
8. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ยศ.ทบ. รุ่นที่ 2 ปี 2532
9. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ยศ.ทบ. รุ่นที่ 3 ปี 2534
10. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ สส.ทบ. รุ่นที่ 1 ปี 2535
11. ปริญญาโท คณะพัฒนาสังคม ( นิด้า ) รุ่นที่ 1 ปี 2539
( คำสั่ง ทบ. ที่ 797/2535 ลง 24 ส.ค. 35)
12. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2545
( คำสั่ง ทบ. ที่ 368/2543 ลง 10 ก.ค. 43)
13. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ รุ่นที่ 3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2547
( คำสั่ง กห. ที่ 0461/0400 ลง 21 ม.ค. 46 )
14. ดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (DPA) University of North Philippines ปี 2550

ตำแหน่งปกติ
1. ผบ.มว.ร้อย ม.ยานเกราะ ผส.5 ร.พัน4 ( ร.ต.-15 พ.ค.16 ) ( ผู้บังคับหมวดกองร้อยทหารม้ายานเกราะ กรมผสมที่ 5 กองพันทหารราบที่ 4 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี )
2. ผบ.มว.ลว.ม.พัน 3 รอ. ( ร.ท.-27 พ.ย.18) ( ผู้บังคับหมวดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวน กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ กรุงเทพฯ )
3. ฝอ.3 ร้อยฝึก ม.พัน 3 รอ. ( ร.อ.-1 ธ.ค.21) ( นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกกองร้อยฝึก ) กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ กรุงเทพฯ)
4. ผช.ฝอ.3 ม.พัน 3 ร.อ. ( ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก) กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ กรุงเทพฯ)
5. ผบ. ร้อย ลว.ม.พัน 3 รอ. ( ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวน กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ กรุงเทพฯ)
6. ผบ.ร้อยฝึก ม.พัน 3 ร.อ. (พ.ต.-21 ธ.ค.25) (ผู้บังคับกองร้อยฝึก กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ กรุงเทพฯ)
7. ฝอ.3 ม.1 รอ. ( นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ฯ กรุงเทพฯ )
8. อจ.ส่วนวิชาการทหาร รร.จปร. (พ.ท. -12 ต.ค.29)
( อาจารย์ส่วนวิชาการทหารอ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
9. นายทหารวิจัยและพัฒนาการรบ สบส.
( นายทหารวิจัยและพัฒนาการรบ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง กรุงเทพฯ )
10. เสธ.ม.4 รอ.
( นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ จ.สระบุรี )
11. ผบ.พัน 30 พล.ร. 2 รอ.
( ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี)
12. เสธ. จทบ.สบ. (พ.อ.-19 ธ.ค.33)
( นายทหารฝ่ายเสนาธิการจังหวัดทหารบกสระบุรี )
13. ประจำ ศม.
( ประจำศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี )
14. ทส.รมช.กห. (พ.อ.(พิเศษ) 1 ก.พ. 37)
( นายทหารคนสนิท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)
15. ประจำ บก.ทบ.
( ประจำกองบัญชาการกองทัพบก )
16. ผชก. บก. ทหารสูงสุด (พล.ต.-1 ต.ค.41 )
( ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด )
17. ผทค.ทบ. ( ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก )

ราชการสนาม
1. หน.ชปศ.512 ศปศ.51
( หัวหน้าชุดปฎิบัติการพิเศษที่ 512 ศูนย์ปฎิบัติการพิเศษที่ 51 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.
ปัตตานี)
คำสั่ง ทบ. ที่ 8/5218 ลง 28 มี.ค.18
2. ผบ.มว.ม.พัน 111 พล.ม.สน.
( ผู้บังคับหมวดทหารม้า กองพันทหารม้าที่ 111 กองพลทหารม้าส่วนหน้า กองทัพภาคที่ 3 จ.น่าน)
คำสั่ง ทภ. 3 สน. ที่ 253/2519 ลง 24 ก.ย.19
3. ผบ. ร้อย ลว.พัน ม. ฉก. พล.ม.2
( ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวน กองพันทหารม้าเฉพาะกิจ กองพลทหารม้าที่ 2 กองทัพภาคที่ 1 จ.ปราจีนบุรี)
คำสั่ง ทบ. ที่ 466/2525 ลง 29 ก.ย.25
4. หน.ชปศ.นฉก.923 ศปก.ทบ.309
( หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยเฉพาะกิจที่ 923 ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก 309 จ.อุดรธานี)
คำสั่ง ทบ. ที่ 754/30 ลง 14 เม.ย. 31
5. จนท. ติดต่อ สง.ผอ.ศปส. 114 กอ.รมน.
( เจ้าหน้าที่ติดต่อ สำนักงานผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน 114 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน)
คำสั่ง กห. ที่ 0401/27653 ลง 28 พ.ย. 38
6. ชรก. สน. รอง ผอ.รมน.
( ช่วยราชการสำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน)
คำสั่ง กห. ที่ 0401/1649 ลง 2 กค. 44
7. ชรก. ปษ.ทบ.
( ช่วยราชการคณะที่ปรึกษากองทัพบก)
คำสั่ง กห. ที่ 0401/3091 ลง 21 ตค. 45


ราชการพิเศษ ( การเมือง )
1. ช่วยราชการ สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
( พล.ต. สมบัติ รอดโพธิ์ทอง รมช. กระทรวงกลาโหม )
คำสั่ง กห. ( เฉพาะ ) ที่ 77/2536 ลง 22 กค. 36
2. ช่วยราชการ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
( พล. อ. อาทิตย์ กำลังเอก รองนายกรัฐมนตรี )
คำสั่ง นร. ที่ 0101/25138 ลง 27 ธค. 37
3. ช่วยราชการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
( ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ )
คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 10/41 ลง 27 ม.ค. 41
4. ช่วยราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรี
( ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี )
คำสั่ง กห. ที่ 83/42 ลง 28 มิ.ย. 42
5. นักวิชาการ คณะกรรมาธิการ
ติดตามผลการปฎิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
คำสั่ง กห. ที่ 0401/94 ลง 5 มี.ค. 41
6. กรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์
กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
คำสั่งกระทรวงแรงงานฯ ที่ 83/2541 ลง 30 เม.ย. 41
7. กรรมการบริหาร สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ
( พล.อ. ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ประธานสหพันธ์มวยไทยฯ )
คำสั่งสหพันธ์ฯ ที่ 001/2541 ลง 16 มิ.ย. 41
8. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
คำสั่ง กห. ที่ 0401/2617 ลง ก.ย. 44
9. ทปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
10. ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการศาสนา สภาผู้แทนราษฎร
11. ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้นสายสะพาย )
1. ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 25 ลง 25 ธ.ค. 39
00382_39

2. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ลง 5 ธ.ค. 42

 

Flickr Tags:

600 ความคิดเห็น:

«เก่าที่สุด   ‹เก่ากว่า   1 – 200 จาก 600   ใหม่กว่า›   ใหม่ที่สุด»
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ประวัติก็ดูดีนี่แล้วทำไมเป็นเช่นนี้น่าเสียดายเรียนมาก้เยอะทำงานมาก้เยอะ
เฮ้อ.....ความบ้าและเงินแท้ๆ

Mr.Tiddin กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สู้ๆๆเสธแดงทำถูกแล้วครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แดงทั้งแผ่นดิน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ใครจะพูดอย่างไรก็ช่าง เพียงแต่ว่าเรานำความจริงมาเปิดเผยเพราะส่วนใหญ่คนไทยจะรับความจริงกันไม่ค่อยได้ สู้นะเสธ.แดง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จงสู่ต่อไป เพราะเราหัวใจสี"แดง"

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แม้จะตายเป็นผี ก็ยังจะเป็นผี"แดง"

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ให้วางเฉยเสียบ้าง อายุคนเรานั้นสั้นเสียเหลือเกิน ตายไปก็พาอะไรไปไม่ได้ ขนาดเหรียญที่ใส่ในปากเด็กยังเก็บเอาไปชื้อน้ำแข็งเลย จะทำอะไรให้สงสารในหลวงฯบ้าง ท่านอายุมากแล้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เพราะล่ำเรียนมาสูงกันเกิน ต่างคนต่างรู้มากเลยทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย ดอกเตอร์นั่นแหละตัวดี ไม่อายคนจบป.4บ้างหรือ คนจบป.4ยังทำความดีให้แผ่นดินตั้งมากมาย คนที่นอนใต้สะพานลอยเคยเรียกร้องบ้างหรือไม่ อายวะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เศษแดง ขยะสังคมทำตัวเหมือนหมาบ้า ไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือทหาร สมควรเรียกร้องให้ม้นติดคุกไว ๆๆๆๆๆๆ มันจะได้ไม่ต้องออกมาเห่าหอนอีกต่อไป สาธุ....... คุก คุก คุก ..........

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่เสธทำดีแล้วใครจะว่าอะไรช่างมันพวกไม่มีความคิดเป็นของตัวเองหาว่าคนอื่นบ้า

คนเสือแดง จรัญฯ77 กล่าวว่า...

คนที่โพสย์มาว่าเสธ.โปรดเข้าใจไว้ว่าคุณคือคนที่คิดต่างจากคนเส้อแดงเพราะฉนั้นพวกคุณนะแหละควรหยุดเห่าหอน ขอให้กำลังใจเสธ.แดง ครับ จากคนเสือ้แดง จรัญฯ 77

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มีความรู้ดูจากประวัติก็พอสมควร แต่ไม่หน้าไปเป็นขี้ข้าทักษิณ แต่ก็เหมือนนายพล พัลลภ ลูกพี่ของมัน เพราะเห็นแกเงิน ลืมความเป็นชายชาติทหาร เลยกลายเป็นทหารกบถ ของแผ่นดิน
จาก พันตรีนอกกองทัพ

รักในหลวง กล่าวว่า...

ไอ้เสื้อแดงเอ๋ย ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ พวกมึงจะตายเกลื่อนทั้งแผ่นดิน ถ้าทรยศต่อชาติ ราชบัลลัง กู ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เตรียมพร้อมจะคอยเล่นงานพวกมึงอยู่แล้วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่ต้องคอยรัฐบาลจัดการ
จากคนรักในหลวง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สู้ๆๆๆๆครับเสธแดง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทามแบบนี้

คิดถึง

พี่น้องชาวดอกบัวบ้างไหม

เสียดายเพราะเงินแท้ๆ

แต่ถึงอย่างไง

ก็เคยเรียนรั้วเดียวกันมาก่อน

กลับตัวเถอะ ความจิงก็คือความจิงคับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้คนเสื้อแดงมึงทำลายประเทศชาติยังไม่พออีกหรือมึงทักษิณพ่อมึงรึไงมึงเอาอะไรทำสมองจึงแยกแยะชั่วดีไม่ออก...เหี้ยจริง..สาบาน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สู้ๆครับท่าน....จากอดีตทหารม.พัน.27 รอ.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ท่านคือที่สุดของนักรบแล้วครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสียดายความรู้ท่วมหัว มัวแต่เป็นขี้ข้าทักษิณ เอะอะระรานไปทั่วแสดงความชั่วให้คนเห็น เหมือนเป็นอันธพาล สันดานถ่อยคอยรับใช้ไอ้หน้าเหลี่ยม เก่งแล้วชั่วไม่มีประโยชน์ต่อแผ่นดิน เหมือนไอ้แกนนำเสื้อแดง ลิ่วล้อทักษิณ ผิดไม่ยอมรับผิด ผลกรรมจะตามสนอง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เอา เคทอง มาซ่อนตัว พอตำรวจขอค้นก็บอกว่า ไม่มีใคร พอเค้าจับได้ ตวัดลิ้นบอกว่าจะพามามอบตัว เรียนสูงแล้วลิ้นตวัดเก่งนะไอ้แดง งานนี้คุกยาวแน่ แล้วจะดูสิว่า ไอ้ทักษิณพ่อมึงจะช่วยยังไงในเมื่อตัวมันยังต้องอยู่แผ่นดินอื่นเลย นี่ล่ะจุดจบคนเลวทำลายชาติล่ะ ใครที่คิดทำลายสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ขอให้ไอ้พวกนั้นจงพินาศฉิบหาย ตายไม่มีแผ่นดินกลบหน้า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รักกันไว้คนไทย อีกไม่นานประเทศเพื่อนบ้านเราจะลุมกินโต๊ะประเทศไทยแน่ ถ้ารักประเทศไทยจริง จงเตรียมตัวสู้เพื่อบ้านเมืองเราได้แล้ว ครั้งนี้ไม่มีทั้งแดงและเหลือง จะสิ้นชาติกันอยู่แล้ว เหลืองเอยแดงเอย เก็บชีวิตพวกเราเอาไว้สู้กับ พวกต่างชาติกันดีกว่าไหม พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา เขาจองบ้านเราเมืองเรากันหมดแล้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เราทำเพื่อประเทศชาติ สู้ๆๆครับ เด็กเทพ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บอกได้คำเดียวหยุดเถอะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอให้ประเทศไทยสงบ และเจริญก้าวหน้า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ประเทศนี้ เมืองนี้ ยังมีศัตรูภายนอกไม่เพียงพออีกเหรอ ถึงต้องออกมาสร้างความวุ่นวายให้คนอื่น กลับบ้านไปคิดดูให้ดีๆ การออกมาปิดถนน ขวางการจราจร ทำตัวเหมือนอันตพาล อย่างนี้มันถูกหรือเปล่า จะผิดหรือจะถูกก็ทำให้อยู่ในกติกา ใครจะขอความช่วยเหลือก็ทำให้ถูกช่องทาง ไม่ใช่ออกมาชุมนุมสร้างความเดือนร้อนให้คนอื่นกันทั่วบ้านทั่วเมือง อย่างนี้เอาอะไรมาคิด คิดว่าตัวเองเดือนร้อนเป็นทุกข์อยู่พวกเดียวคนเดียวหรือยังไง คนอื่นๆ อีกมากมายในสังคมที่เดือนร้อนเป็นทุกข์ก็มีอยู่มาก เค้าไม่มีข้าวจะกินไม่มีงานทำไม่รู้จะไปเรียกร้องให้ใครช่วย เค้ายังคิดได้ว่าต้องช่วยตัวเองด้วยตัวเอง ไม่เห็นต้องเอาความเดือนร้อนเป็นทุกข์ของตัวเองมาทำร้ายผู้อื่นเลย มันเหมือนอะไรกัน ทำแบบนี้ เหมือนโจรใช่ไหม คนเป็นโจรก็อ้างว่าไม่มีหนทางทำมาหากินก็เลยปล้น-ขโมย-ฆ่าผู้อื่น ก็ได้แต่อ้างว่าไม่มีหนทางทำมาหากินก็เลยเป็นโจร มันก็คงไม่ต่างอะไรกับพวกเสื้อสีทั้งหลาย ที่พอไม่พอใจอะไรก็ออกมาปิดถนน ชุมนุมประท้วงสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกนับหมื่นนับแสน ถ้าร้ายไปกว่านั้นก็ไม่รู้แล้วว่าพวกไหนกลายเป็นปล้นร้านค้า ปล้นธนาคาร เสียดายจริงๆ ที่คนไทยส่วนใหญ่ชอบบอกว่าตนนับถือศาสนาพุทธ แต่กลับไม่รู้จักพุทธศาสนาที่แท้จริง เอาแต่คิดว่าคนอื่นทำไม่ดี แล้วคิดบ้างไหมว่าที่ออกมาสร้างความวุ่นวายนั้น ตนเองทำดีทำถูกแล้วใช่หรือไม่ หรือว่ามันสนุกนักใช่ไหม มีได้คำเดียวเท่านั้นคิดให้ดีแล้วจะไม่โกรธ คนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด สิ่งเดียวที่จะทำให้ไม่โง่ก็คือการมีสติ ซึ่งจะทำให้รู้จักผิดถูกชั่วดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สิ่งที่ไม่ถูกต้องในสถานการณ์บ้านเมืองกำลังเดือดร้อนอย่างนี้ผมเชื่อและมั่นใจว่าท่าน เสธ แดง ที่ผมชอบในความท้าทายและกล้าหาญอย่างท่านนำพาประเทศไทยไปทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนบางครั้งมนูษย์ไม่รู้หรอกว่าตัวเองอาศัยโรงแรมโลกอยู่สักวันหนึ่งทุกคนต้องเช็คเอาว์(จะมีหรือจนตายหมดๆ)

ไพรัตน์ กล่าวว่า...

สู้ไม้ได้ ก็ร่วมหัวกันเข้ากรมทหารมีทัง้ ศาน,ทหาน,นักการเมืองเรว
หนี่หรือประชาธิปไตย คนจนจรินตัวเข้ารู้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จุดจบชีวิต นายทหารคนนี้ จะเป็นอย่างไรเดียวก็รู้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จากการศึกษาประวัติเสธ.แดง ท่านเป็นนายทหารม้าที่มีประวัติการรับราชการดีมากในห้วงแรก ได้รับพระราชทานยศ พล.ต.ก่อน ผบ.ทบ.อีกนะถ้าจำไม่ผิด สิ่งที่ท่านทำในห้วงหลังคงจะเป็นเพราะติดภาพการเป็นนายทหารติดตามนักการเมือง (ไตรรงค์ สุวรรณคีรี) จึงทำงานที่เกี่ยวกับการเองมาตลอด ถึงท่านจะเป็นอย่างไร ก็ยังได้ชื่อเป็นเลือดทหารม้าที่มีสายเลือด จปร.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว

ไม่ระบุ กล่าวว่า...

เสธ.มีลูกน้องกี่คน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำงัยก้อด้ายก้อทามปัย อย่าเป็นขี้ข้าให้ทักษิณก้อพอ พวกมึงมันโง่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมชอบเสธแดงมากครับผมอยากทำเหมือนเสธจัง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมอยากเป็นทหารเหมือนเสธแดงครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสธ แดงคนจริง กล้าพูด กล้าทำ ลูกผู้ชายแท้ จะรับใช้ใครไม่สำคัญ ขอให้มีจุดยืนที่แน่วแน่ เอาใจช่วยตลอด อย่าไปสนใจคนด่า ด่าตามคนอื่น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สุดยอดของนักรบ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พื้นฐานความรู้แต่ละคนมีไม่เท่ากัน ผิดถูกดีชั่ว ย่อมรู้อยู่แก่ใจ ดิฉันอยาก
ให้คุณแดงลาออกจากราชการนะคะ เพราะปัจจุบันงานคุณก็ไม่ได้ทำ ทำแต่เรื่องที่ไม่ไช่งานราชการ หรือว่างานที่คุณทำอยู่ ณ.เวลานี้ เป็นงานราชการในหน้าที่ของคุณ คุณเป็นผู้ทรงคุณวุตินะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สุดยอดนักรบเลย....

เสธแดงจะอยู่ในหัวใจพวกเราตลอดไป.....

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชุดลายพรางถอดออกได้ใหมครับ ทำตัวไม่มีศักดิ์ศรีนายพลเลย
น่าจะลาออกจากราชการอย่างที่หลายๆ คน พูดไว้จริงๆ เพื่อนฝูงญาติพี่น้อง
ก็ไม่มีใครคบแล้วซินะ แต่ก่อนผมนิยมชมชอบท่านมากนะ เดี๋ยวนี้ท่านทำตัว
ไม่น่าศรัทธาเลย นักข่าวอยู่ที่ใหน เห็นท่านจะต้องทำตัวให้เป็นข่าวทุกครั้ง
ท่านเป็นทหาร เป็นนายพลแห่งกองทัพไทย ไม่ไช่ดารา เกียรติ,ศักดิ์ศรี
มีน้อยแล้วนะท่าน สงสัยจริงๆ เหตุรุนแรงที่เกิดฝีมือท่านหรือเปล่า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คุณไม่รักประเทศไทยหรือค่ะ..เคยเห็นใจบรรพบุรษที่เคยรักษาประเทศไว้รึป่าว..เคยนึกถึงลูกหลานคุณในอนาคตรึป่าวว่าเค้าจะมีแผ่นดินอยู่ทำมาหากินรึป่าว..หากคุณนึกถึงตัวเองวันนี้วันนี้คุณก็สบาย..แต่ทิ้งความฉิบหายไว้ให้กับลูกหลาน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หนีรอดมั๊ยน้อ..พี่เสธจะรอดมั๊ยน้อ

อารมณื กล่าวว่า...

ผมรอเช็คบิลคุณอยุ่ครับเสธและแกนนำครับไม่ตายดีแน่ครับผมเอาจริง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ลืมบอกไปครับเสธผมเป็นทหารปืนให่ญอยู่กองพล9ครับระวังตัวให้ดีด้วยครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กูรู้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดูข่าวทุกด้านความจริงย่อมปรากฎ เรียนประวัติศาสตร์ช่วงร้ายๆ กลุ่มวีรบุรุษย่อมเกิดความสว่างเพิ่มขึ้นทุกวันจากเสียงเรียกร้องเสธแดงช่วยด้วย เสธรักคนไทยแผ่นดินไทยปกป้องคนอ่อนแอ นายทหารผู้กล้า ไม่เก่งจริงคงไม่ทำ ผู้ชื่นชมซุปเปอร์ฮีโร่ก็คงมีไม่น้อย สู้ๆ ๆ ๆ ค่ะระวังตัวด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมอยากให้เสธแดงตั้งโรงเรียนครับประเทศไทยได้เจริญซะที่ไม่มีโจนผู้ร้าย
แล้วประเทศเราได้ไม่ต้องมีตำรวจมีแต่คนดีเหมือนเสแดงทั้งประเทศเลยครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่ควรเป็นทหาร ไปเป้นขี้ข้าไอ้ทักษิณ คอยเช็ดขึ้เช็ดเยี่ยวตอนมันไกล้ตายดีกว่า...ทุเรศ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สิ่งที่มรึงได้รับพระราชทานมา มรึงควรคืนให้หมด มรึงไสมควรได้รับ มรึงเป็นอะไรมาบ้างกรูไม่สน ปัจจุบัน เฮี้ย มรึงยังเป็นไม่ได้เลย ขอสาปแช่งให้ไม่ตายดี อยากให้คุณทหารปืนใหญ่ จัดการมันทีเถอะค่ะ มันทำร้ายทหารได้ลง มันควรออกไปจากเคื่องแบบทหารได้แล้ว อนุพงษ์ มันปล่อยลูกน้องสาระเลวนี้ไว้ได้ยังไง อายหน้าตัวเมีย รอบกัด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสธ คุณเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่า ถึงชอบรอบกัด แน่จริงเดี่ยวๆ เลยซิ หรือ ไปอยู่บันนังสตา แทนท่านจ่าเพียรซิ (ลูกหมาอย่างคุณ ไม่มีศักดิ์ศรีเทียบจ่าเพียรหรอก)คุณออกมาซึ่งๆหน้าดีกว่า หรือเป็นบ้า คิดว่าสู้กับข้าศึก ทั้งที่ไม่เคยออกศึก ลูกหมามากเลยนะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หยุดเถิดชาวไทย อย่ามั่วเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าเพื่อนร่วมโลกเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอร้องเถอะถ้าลูกหลานมึงโดนเหมือนคนที่ถูกกระทำ มึงจะคิดเช่นไร อย่าเห็นผิดเป็นถูก อย่าเห็นคนชั่วเป็นคนดี ประเทศไทยที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะใคร อย่าตาบอด ลืมตาได้แล้ว สงสารคนที่สละเลือดเพื่อแผ่นดิน ทหารคือคนที่รักชาติ ไม่ใช่คนขลาดที่รับเงินคนเลว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมคนหนึ่งก็ชอบความจริงที่ไม่มีการโกหก อยากให้เส ธ แดงพูดให้กระจ่างไปเลยครับ คนไทยจะได้คิดได้

RuLa กล่าวว่า...

http://www.oknation.net/blog/Kati1789/2009/12/09/entry-1


ตัวเหี้ย ดีดี นี้เอง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสธแดงทำตามหน้าที่ เสียสละให้คนเกลียดชอบ ถูกด่าเขาไม่รู้เสธ....ใคร ชอบท่านเสธแดงเหมือนเดิม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากรู้เหมือนกันว่า ภาษีที่เพิ่งจ่ายไปเมื่อเดือนที่แล้ว
เสธ.แดงยังได้รับอยู่รึเปล่า เสียเงินภาษีก็เยอะ ปีละตั้งเป็นหมื่นๆ
อยากให้เอาเงินไปทำประโยชน์มากกว่านี้
เอาไปซื้อข้าวเลี้ยงสุนัขจรจัดแถวสถานกักกันฯ
รับประทานจะดีกว่ามั๊ยเนี่ย..ได้บุญด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอดอลผมเลย นักรบตัวจริง 55

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รักและนับถือๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เสธแดงเสมอ+++!!!

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสธแดงเป็นนักรบที่แท้จิง

แต่ที่ท่านเดินเหมือนนักเลง

เนื่องมาจากโดนระเบิด

ทำให้ขาเสียไปข้างหนึ่ง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พวกที่ชอบด่าว่าคนอื่นเลว โกงชาติโกงแผ่นดิน เห็นแก่เงิน ถามจริง รู้จริงแค่ไหน ก็แค่ถูกมอมเมาด้วยสื่อ แล้วจำขี้ปากเขามาเล่า ชิ มันก็พวกกินหญ้าทั้งน้าน ลูกทหารเฟ้ย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสธแดงเท่าที่หมุ่ทหาร ว่าเสธแดงรบเก่งแต่เสธแดงเอาใจนายไม่เก่ง
และรักลูกน้องมากกว่านาย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หน่วยงานผมก็เช่นกัน นายมันเจ้ายศเจ้าอย่างชอบให้ลูกน้องสอพลอ
เวลาย้ายก็มีแต่โดนขับส่งงานเลียงจ่ายเงินแต่ไม่ไป

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชุมนุมทำลาย รายได้ของชาติ มา 2ปีแล้ว
คุณรู้ตัวหรือเปล่าคุณทำให้ประเทศล่มจมมากกว่าคนที่คุณโจมตีเสียอีก
หันมามองตัวเองกันบ้างเถิด ยิงได้พวกสีแดงกันเอง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ให้กำลังใจครับ ไอ้พวกด่าอย่าใส่ใจม้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสธแดงคุณลาออกไปเถอะกินเงินเดือนประชาชนอายเด็กมัน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณในความมีจิตสาธารณะ เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กรุ่นใหม่ที่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล มีนำใจนักกีฬา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสธคือแบบอย่างท่ีดี

ลูกแม่โดม กล่าวว่า...

เสธแดงเป็นชายชาติทหารแท้จริง ไม่คิดว่าจะมีชายชาตรีอย่างเสธแดงอยู่อีก ในยามฉันทุกข์ฉันจะเอาหนังสือเสธแดงมาอ่่าน มันทำให้ฮึดสู้และมีกำลังใจ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เหี้ย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ต้นตรง ปลายคด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คุณเก่งมากสิ่งไหนที่ดีและถูกต้องเพื่อส่วนรวมคุณทำไปเถอะพวกที่มันโง่ต่างหากที่มันไม่รู้เรื่องว่าท่านทำอะไรออยุ่ท่านทำดีที่สุดแล้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สู้ๆๆๆๆๆเสธ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสธ แดง ช่วยกลุ่ม นปช.ด้วยนะ เสธ แดง สู้ๆๆๆๆๆๆๆ ขออำนาจพุทธ ธรรม สงฆ์ จงบันดาลให้กลุ่ม นปช.และเสธ แดง สามารถจัดการกับการขอคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนสำเร็จด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสธ แดง มีมาตรฐานเดียว สู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้ครับ

คง ทนายความ

ครูแถวอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย กล่าวว่า...

ชื่นชมมากกับการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความเป็นอัตลักษณ์ที่ข้าราชการยุคใหม่ถือเป็นแบบอย่างโดยไม่จำเป็นต้องซูฮกเจ้านายซะทุกเรื่องจนขาดความเป็นตัวตนชนิดมีสมองแต่ขาดปัญญา...ยอดเยี่ยมมาก

คนบ้านหมี่ ลพบุรี กล่าวว่า...

Democracy Decency Drug Free นโยบาย 3D ของรัฐบาล
ชุดนี้ แต่พอพี่น้องต่างจังหวัดจะเข้ามาเรียกร้องประชาธิปไตยกลับถูกสกัดกั้น
เสธแดง มีความคิดเห็นอย่างไร?

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสธคับ จัดการไอ้คนที่มันบอกว่าอยู่ทหารปืนใหญ่ กองพล 9 เลยคับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้แดงโคตรเหี้ยเอ้ย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

"ไอ้อีมันผู้ใดได้ให้คำสาบานต่อบ้านเมืองแล้วมิได้ทำความดีตอบแทนบูญคุณแผ่นดินเลย มิหนำซ้ำยังคิดคดทรยศชาติบ้านเมือง กูขอสาปแช่งให้พวกเหล่านี้จงชิบหายมลายสูญไปจากแผนดินนี้"

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คงไม่มีใครอยากให้คนไทยฆ่ากันเองหรอกแต่มีบางคนต้องการให้เป็นเช่นนั้นและได้เอาเศษเงินมาโยนให้คนที่เห็นแก่เงินทำงานให้โดยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นทาสของเงินแล้ว
"หากบุคคลใดตกอยู่ภายใต้อำนาจเิงินแล้วไซร้บุคคลนั้นย่อมไม่เหลือความเป็นคน"
จะทำอะไรอย่าใช้แค่สมองคิดแต่จงใช้ใจคิด
............. จากกลุ่ม ถวายอารักษ์ขาราชบัลลังค์

ปรารถนาดี จริงใจ กล่าวว่า...

ฝากบอกพี่น้องเสื้อแดงด้วนว่าอย่าชุมนุมที่ราชประสงค์เลยนะเพราะพระกรรมฐานที่ชราภาพท่านจำอยู่ที่วัดปทุมวนาราม จะบาปโดยไม่รู้ตัวเพราะญาตโยมไปทำบุญไม่สะดวก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คนเสื้อแดงจงเจริญ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอให้กำลังใจ นักรบ (เส.แดง)ขอให้ไปปราบไอ้ไก่อู หน่อยครับ เสธ.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรียนเยอะเลยเลอะเลือน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หน้าตาดูเป็นคนดี๊คนดีที่สังคมไม่ต้องการ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถ้ามันชื่อเสธดำ มันคงไม่สนับสนุนเสื้อแดงหรอก เผอิญชื่อแดง ก็เลยแดงเป็นแตงโม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทุกคนเกิดมามีสิทธิเสรีภาพ แสดงออกได้
แต่ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน


คุณเสธแดง คุณมีคุณวุฒิมากมาย

ทำไมเลือกใช้วิชาทหารมาทำ เยี่ยงนี้

คุณเชี่ยวชาญการรบ สิ่งที่คุณถนัดสุด ก็คือการใช้กำลัง

ผมดูการแสดงความคิดเห็นของคุณหลายครั้ง รวมถึงใบ
ปริญญาที่ได้ ดร. จากฟิลิปินส์ เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่
ไม่เป็นที่ยอมรับ เทียบได้กับ ปริญญาโทเมืองไทย

คุณมีแนวโน้มก่อความรุนแรง และใช้กำลัง กับประชาชนคนไทยที่ไม่เห็นด้วยกับคุณได้มากที่สุดในขณะนี้ (สถานการณ์ตอนนี้คุณใจถึงและเหี้ยมโหดที่สุดครับ)

กลับมาพักผ่อนดูแลตัวเองเถอะครับเสธแดง

ทหารก็โดนจับเข้าคุกทหารได้
ทหารก็ลงโทษทหารด้วยกันได้
สักวันสิ่งที่คุณทำก็จะมีคนออกมาเปิดโปง

ถอนตัวตอนนี้ยังทัน ก่อนที่จะไม่มีโอกาส
ผมเสียดายคนมีความสามารถ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อย่าใช้วิธียิงคนข้างหลัง มันไม่ใช่วิธีของลูกผู้ชายเขาทำกัน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นายแน่มาก ทาสตัวจริง ทำได้แม้แต่ผู้หญิง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บิ๊กเต่า บิ๊กค่าตัวถูก เสธเหล่ เตรียมตัว เรียกอาวุธๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ท่านเก่งจริงๆ ยอมรับในการเรียน การทำงาน ผ่านประสบการณ์มามากจริงๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นับถือเสธมากทำต่อไป

คนแถวถนนดินสอ กล่าวว่า...

ไปศึกษาดูงานที่สิงค์โปร์มา ไกด์ท้องถิ่นบอกว่าคนสิงค์โปร์ก็ชอบสีแดงน่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ให้มนุษย์ชาติตายไปตามกาลเวลาเถิด>>>อย่าเร่งให้ตายกันเร็วขึ้นเพื่อสนองตอบความคิดของเรา ใครผิดใครถูก....หาคำตอบยาก เพราะตราบใดที่เรายังเชื่อในความคิดของตนเองว่าความคิดเราถูกต้อง ลองมองหลาย ๆ มุมแล้วเราจะรู้ว่าทุกมุมองศาไม่ต่างกัน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสธแดงค่ะ...ดูประวัติเสธเก่งจังเสธน่าจะพาพวกเสื้อแดงไปปราบโจรก่อการร้ายทาง 3 จังหวัดภาคใต้นะค่ะ รับรองประเทศไทยคงไม่เหลือโจร เอะ!หรืออาจจะเหลือแค่โจรกลุ่ม.?..กลุ่มเดียว ถ้าเสธเป็นตำรวจก็ดีซิค่ะจะได้ย้ายสับเปลี่ยนกับจ่าเพียร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เก่งจังเลย สมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกองทัพ แต่น่าเสียดายที่ไปช่วยคนผิด น่าจะเอาความรู้ความสามารถมาช่วยบริหารประเทศยังจะดีกว่านะ

รุ่นน้องกำลังเรียน ป.โท กล่าวว่า...

ฟัง Lecture ทักษะการสื่อสารระดับปริญญาโท เสธแดงเป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่า มีอัจฉริยะในการให้สัมภาษณ์ ... อาจารย์ยังชมอีกว่า มีบุคลิกแห่งความเป็นกัลยาณมิตร เก่งจังเลยนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถามทหารว่าชอบสีอะไรเขาบอกว่าชอบสีแดงทั้งตัวและหัวจาย ครับพี่น้อง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสธ สู้ๆ เสธ สู้ตาย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แล้วเสธจะทำอะไร ผบทบ หลังเกษียณไหมเนี่ยย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ยอมรับในแนวคิดด้านการศึกษาหลักสูตรเนตรนารีตามแนวหลักสูตร 53
อยากให้ท่านเขียนตัวอย่างหลักสูตร และแนะนำแหล่งฝึกมายังโรงเรียน
มัธยมชั้นนำของเมืองไทย จักเป็นพระคุณอย่างสูง เพราะปัจจุบันหาแหล่งฝึกดีๆยากมาก

ญาติธรรม กล่าวว่า...

ท่านคงจำวัดสัมพันธวงศ์ได้ ปัจจุบันมีพระธาตุเสด็จจำนวนมาก
หวังว่าเราคงได้ไปกราบพระธาตุร่วมกับท่านอีกนะค่ะ ท่านจะจัดผ้าป่าวันที่ 2 พค. ว่างก็เรียนเชิญค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นักรบในดวงใจของคนเสื้อแดง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอให้เสธ.ปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวงค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถ้าเลือกตั้งใหม่ ทีมแดงได้เสียงข้างมากแน่นอนอยู่แล้ว
ไม่เข้าใจว่าทำไม่เราต้องทุบหม้อข้าวทำลายเศรฐกิจ
รัฐบาลชุดต่อไปก็เราทีมแดงแน่ๆ แต่ต้องมาซ่อมหม้อข้าวที่เราทุบ
ทำไมเราไม่รออีกสามเดือนเขาก็ยุบสภาแล้ว
ระหว่างรอเราก็ไปเตรียมตัวเลือกตั้งไม่ดีกว่า มาชุมนุมทะเลาะกัน
ให้อายประเทศข้างบ้านที่เขารอฉวยโอกาส
ใครช่วยบอกที่เราทำอย่างทุกวันนี้ทำไม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดูจากประวัติคุณเสร่แดงแล้ว น่าเสียดายจริงๆ เรียนมาก็เยอะ น่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้มากกว่านี้ ไม่ใช่แค่จะหวังเศษเงินจากคุณทักษิณที่โยนมาให้เพียงเล็กน้อย แล้วลืมตัวว่าเป็นชายชาติทหาร เสียดายเสื้อลายพรางที่คุณชอบใส่เวลาออกสื่อ ควรถอดออกได้แล้ว คุณไม่ใช่ทหารของประเทศไทยแล้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสธแดงเขา_ไม่ใช่นักรบนักกอลฟ__นี่ถ้าประเทศไทยมีสงคราม_คนมัวแต่ด่านุ้นนี่_เอะอะก็ว่าแดงไม่ดี_เคยรุ้อะไรบ้าง_นอกจากข่าว3_5_7_9_ดูหน้าทีวีแล้วมาพูด_สุ่มสี่สุ่มห้า_ไอห่า___~เสธเขารุ้เขาทำอะไรเขารุ้ดีกว่า_พวกคุณ_อย่าสะเออะมาว่าท่าน_ไม่รุ้อย่าพูดเดี๋ยวตบปาก__มาบอกรับใช้คนหนึ่งคน
ถาม...รุ้ได้ไง..พวกนี้astvทั้งนั้น_กล้าไปฟ้องเขาไหมละ_อย่าเห่ากล่าวหาคนอี่น_มาบอกคนเสี้อแดงล้มราชบัลลัง_พวกคุณอย่าดึงฟ้าลง

คนเสี้อแดงจงรักภักดี

ใครกันวะที่ไม่ทำตามกฎ___โค่นรัฐบาล3ชุดรวดเดียว_อยากรุ้ทั้งๆที่เขามาจากประชาชน_ไอ้.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสียชื่อ โพธา (วัดไทร)หมด อ้ายเชี่ยแดง
ไหนบอกรักพระมหากษัตรย์ มึงโดนจับหมดลายเลยหว่า
ยิงกะกูไหม อ้ายควาย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กูเอง คนปราบเหี้ยแดง
มรึงใส่กาโปงดีก่า ใช้คนเป็นเกราะ
แน่จิงมรึงจัดกลุ่มมึงนัดมาเลยที่ไหน
อย่าเป็นอีแอบอแบยิงเขาอย่างเดียว

จาก กู น้องพี่ร่มเกล้า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จิ๋ว เย็นเจี๊ยบ

ครูบ้านนอก กล่าวว่า...

พวกเสื้อแดงป่าเถื่อนกันไปใหญ่แล้ว นี่หรือสันติอหิงสา แต่บุกโรงพยาบาล ซึ่งใคร ๆ ก็รู้ ว่าเป็นสถานที่ที่ต้องยกเว้น เสียดายความรู้ของพวกแกนนำ
ทำไมไม่รู้จักห้ามลูกน้องถ่อยเถื่อน เสียชื่อคนโพธารามบ้านผมจริง ๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสธ.แดง นายแน่มาก อย่าไปยอมไอ้พวกหัวขวด มันกลัวจนขี้ขึ้นหัวแล้ว

ครูแถวถนนดินสอ กล่าวว่า...

"สำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุล" ถ้าคิดจะโกรธ เกลียดใคร ให้เตือนสติตัวเองว่าเรายังมีเมตตาไม่พอ

ครูแถวถนนดินสอ กล่าวว่า...

ชื่นชมท่านมากกับการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตั้งใจจะเรียน แบบท่านบ้าง ไม่รู้จะไหวหรือเปล่า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เราว่านะสิ่งที่เปลี่ยนคนเราได้มากที่สุดคือครอบครัว เป็นคนมีความรู้ดีมากเป็นรุ่นแรกของกรมทหารที่ศึกษาเกือบครบหลักสูตรเราว่าทหารไม่มีการกล่าวว่าด่านายแต่ตำรวจเราเห็นบ่อยที่ถือปืนยิงนาย เราแค่รู้สึกว่า เงิน อำนาจ ทำให้คุณค่าคนเปลี่ยนหรือสถานะการณ์เปลี่ยนเราไม่รู้ เราว่านะคนไทยทำอะไรควรคำนึงว่า "เราเสียกรุงศรีฯเพราะว่าพม่าจริงหรือไม่ใช่ไทยเราทำกันเองหรือ" ถ้าในสังคมไม่ใช้เงินแลกเปลี่ยนแต่ใช้ความดีกับความจงรักภักดีแทนเราว่าสังคมคงไม่มีการสูญเสีย เราแค่สงสารพ่อแม่ลูกเมียเขานะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำกรรมมากมายเช่นนี้ ไม่กลัวผลของกรรมจะตามทันเหรอ ชั่วชีวิตมนุษย์คนๆหนึ่ง ก็สั้นแค่ไม่เกิน 100 ปี ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตน ถ้าคุณคิดว่าจะจัดการให้สิ้น หรือให้ทุกคนเป็นอย่างที่คุณต้องการให้เป็น คุณคิดผิดแล้ว เพราะถ้าทำได้พระพุทธองค์จะทำให้ทุกๆคนบรรลุเป็นพระอรหันต์ทุกคนแล้ว ..หยุดเถอะ ...เคยรับรู้บ้างมั๊ยว่าทำไม..ไม่ยุติธรรม ไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็น..เพราะถ้าคุณสามารถมองย้อนไปได้ในอดีตได้สัก 400-500 ปี..คุณคงเข้าใจเพราะคุณทำเหตุไว้เอง.. ..แล้วจะสร้างกรรมให้หนักต่อไปอีกเหรอ...คิดบ้างหรือไม่ชีวิตหลังจากนี้จะเป็นเช่นไร...ทั้งมีชีวิตอยู่หรือแม้ตายจากโลกไปแล้วคุณต้องรับผลกกรรมแน่นอน.....หยุดเถอะ..

รักทั้งสองฝ่าย กล่าวว่า...

ด้วยสามัญสำนึกพื้นฐาน ทำให้เราเข้าใจดีว่า
"เสื้อแดงไม่เจตนาจะบุก รพ. จุฬา เพราะคนป่วยหลายราย
ก็เป็นญาติเสื้อแดงเช่นกัน "
ห่วงมากคือช่วงเปิดเทอม อยากให้ไตร่ตรอง.....
บูรณาการความคิดกันเถิดนะ

ชาวมหาสอน บ้านหมี่ กล่าวว่า...

รพ.แห่งหนึ่งก็อ้างไปแล้วว่า ถูกเสื้อแดงปิดถนน..ทั้งที่ขอแค่ไปดูทหาร
ถ้าเปิดเทอมโรงเรียนแถวราชประสงค์อ้างบ้าง....ขอปิดเรียนต่ออีก...
พี่น้อง นปช. คิดหนักเลย...ทำไงดี?..สงสารประเทศไทย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

"ครม. ไฟเขียวใช้ทหารสลายม็อบ"
"ความเมตตาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ
จากฟากฟ้าสุราลัย สู่แดนดิน"
...ทหารหารที่รัก...อย่าทำร้ายพี่น้องชาวไทยกันเองเลย...
เป็นตัวอย่างไม่ดีให้เด็กเห็น

ภรรยาทหาร กล่าวว่า...

สมัยวัยเด็ก รักชุดทหารมาก
ปัจจุบัน เห็นทหาร ดาหน้า พร้อมอาวุธเข้าหาประชาชน
"ความรู้สึกดีๆนั้นกำลังจะเลือนหายไป..........

เบื่อรัฐบาลมาก กล่าวว่า...

เสื้อเหลืองเคยยึดทำเนียบและใช้เวที่ปิดถนนตลอดแนวสะพานมัฑวาน
หลายเดือน นักเรียนแถวนั้นก็ยังไปกันได้
วิเคราะห์ไว้แล้วว่าต้องเอาโรงเรียนเป็นข้ออ้าง
........เป็นอย่างที่คิด......

น้องสาวสุดที่รักของพี่ที่อยู่ รร. นายร้อย จปร. กล่าวว่า...

ธรณีนี่นี้..เป็นพยาน
ใครก็ตามที่นำเงินภาษีจากฉันไปซื้อาวุธมาทำร้ายพี่น้องที่มาชุมนุม
ฉันจุดธูป 16 ดอก ...
ขออาวุธร้ายนั้นคืนสนอง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ฝนก็ตก อากาศก็ร้อน ทำไมไม่ลองไปนอนสนามบินแบบเสื้อเหลืองบ้าง
เห็นหน้าจำลองแล้วรู้สึกเกลียดมากถึงมากสุด

ยุทธ กล่าวว่า...

เสธเเดงทำถูกเเล้วที่ปกป้องสถาบันเเละประชาชน อย่าถอยนะรับ เด็กนครปฐมเป็นกำลังใจให้ท่าน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สัสไอ่อภิสิทธ มืงปิดทีวีเสื้อเเดงเเล้วทำไมไม่ปิดASTVบ้างวะ

นี้เเหละคือชนวนเหตุอันนึงให้คนเสื้อเเเดงเขาโกรธเเค้นมืง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

....

กรรมการบริหาร กล่าวว่า...

ฯพณฯ อภิสิทธิ์ ฉลาดมาก
14 พ.ย. 53 เลือกตั้ง แสดงว่า
เลือกตั้งหลังจากจัดสรรงบประมาณตามโครงการต่างๆเรียบร้อยแล้ว
ฉะนั้น...เมื่อทำอะไรดีๆที่เข้าตาประชาชน รัฐบาลของท่านสามารถนำไปอ้างได้ว่า
เป็นนโยบาบตามโครงการ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมจะอยูข้างหลังเสมอ...M79 อีก 300 ลูก ระวังให้ดีนะครับเสื้อเหลืองพูดแล้วทําจริง

แสดงความคิดเห็นอย่างประชาธิปไตยน่ะ กล่าวว่า...

การวางแผนงาน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน
14 พย.เลือกตั้ง
นปช.โปรดวิเคราะห์
รู้จักคำว่า " หลุมพลาง" หรือไม่?

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คุณคิดให้ดี อภิสิทธิ์ คุณหมดอํานาจแล้ว คุณและครอบครัวคุณจะอยู่อย่างไร

แต่กับอํานาจเงินไม่มีวันตาย ค่าตัวคุณ 100 ล้าน ก็น่าจะพอ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ได้อ่านหนังสือคมเสธแดงแล้ว เสธ ผ่านการรบมามากจริงๆ ขอนับถือ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

^^^^
เป็นใครวะมึงขู่นายกเลยเหลอ เงินมันก็ซื้อได้สำหรับคนอย่างมึงนี่แหล่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอให้คนไทยรักกัน เรามีพ่อ คนเดียวกันนะครับพี่น้อง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอปรบมือให้ ครูและ นร.สตรีวิทยา ซึ่งอยู่ใกล้อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตยมากที่สุด มีการประท้วงชุมนุมกันทุกปี
แต่ครูและ นร.ไม่เคยสร้างปัญหา
สมแล้วที่เป็นโรงเรียนอันดับ 1 ของประเทศ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขำกลิ้ง น่ารักดีนะ
เสื้อเหลือง ขู่ว่า 7 วัน รัฐบาลจัดการเสื้อแดงไม่ได้ จะออกมาจัดการเอง พอครบ 7 วัน ออกมาให้นักข่าวถ่ายรูปแล้วกลับ
ส่วนเสื้อแดง อ้างว่าพระจะออกมาช่วย 3 หมื่น มาจริงๆ 3 รูป
รัฐบาล จะเอารถหุ้มเกาะออกมา เอามาล้างแล้วแล่นกลับ
โอ้ย! ปวดหัว หยุดคุยกันซะทีเถอะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วันนี้วันดี ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ เหลือง หรือ แดง ขอให้วันนี้เป็นวันหนึ่งเดียวในดวงใจของคนไทยทุกคน หยุด คิด ร้ายสักหนึ่งวันนะครับชีวิตถึงจะดีขึ้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสธแดงสุดยอดครับ นายแน่มาก นายทําถูกแล้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสธ.แดงครับผมเป็นอีกคนนึงคอยให้กำลังใจท่านอยู่ สู้ต่อไปครับ ความจริงคือความจริง ย่อมคงอยู่ในแผ่นดิน ประจักรแก่สายตาต่อผู้คนรู้ คนที่ไม่รู้ความจริง ย่อมไม่ผิด สักวันนึง พวกเค้าจะรู้ ว่าอะไรจริง อะไรเมื่อก่อนเท็จ แล้วพวกเค้าจะเข้าใจขึ้นมาเองครับ ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ขอให้เราอดทนสู้ต่อความเลวของรัฐบาลนายอภิสิท ต่อไป แต่คนที่รู้ความจริงแล้วยังแกล้งไม่รู้ หรือไม่ยอมรับความจริง ผิดแล้วไม่ยอมรับผิด หน้าสงสารครับ คนแบบนายอภิสิท และพรรคพวกเค้า ตอนนี้ กรรม ตามพวกเค้าทันแล้วครับ ใครก่อ กรรมกับใครไว้ กรรมนั้น ย่อมตามสนองเช่นเดียวกับที่ได้ทำกับคนอื่นไว้ แผนการการยึดอำนาจ ยึดประชาธิปไตย ยึดเสรีภาพ ของประชาชน ตั้งแต่สมัยเมื่อ สามสิบ สี่สิบ ห้าสิบปีเมื่อก่อน ณ วันนี้ ตัวมันก็เริ่มจะสลายแล้ว ประชาชนเริ่มรู้ข้อเท็จจริง กับสิ่งที่ปิดเป็นความลับมาตลอด ว่า ใครเป็นนายใหญ่ ถือบังเหียน ยึดอำนาจมาตลอด มันใกล้หมดอำนาจแล้วครับ ถึงวาระสุดท้ายของมันแล้ว แล้วในที่สุดมันก็ได้รับคำสาปแช่งจากประชาชนไปเรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบคุณแกนนำหลัก และแกนนำ นปช.ทุกคน และผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการช่วย กอบกู้ประชาธิปไตย กลับคืนมาสู่ พี่น้องประชาชน คอยเป็นกำลังใจอยู่เสมอ และจะต่อสู้เคียงข้างกับทุคนที่มีใจรักในประชาธิไตยต่อไป สู้ต่อไปพี่น้อง สู้ต่อไปครับเสธ.แดง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ได้ข่าวว่า รมต.กลาโหม ปลดท่านออกจากราชการจริงหรือไม่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ได้ข่าวว่าแกนนำ นปช.ที่จะได้ไปทัวร์ ห้องกรง ระหว่างวันที่ 14-28 พค.2553

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถ้าจัดการ น.ป.ช ไม่ได้ภายใน7วันเราจะออกมาจัดการเอง
(หายหัวหมดเลยมึกเจอ M.79เข้าไปมึงจะใหญ่แค่ไหนมึกจะสู้แรงประชาชน)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เด็กบริหารประเทศตายกันหมด
ปชช.ไม่ได้เป็นมาหลายสมัยกินกันยกใหญ่
เด็กเอยเด็กไม่รู้ไอพวกเสื้อเหลืองทั้งหรายมันชอบได้อย่างไรโงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจริงๆๆพวกมึง

ที เค กล่าวว่า...

สงสารประเทศไทยจัง ทีเค

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นักรบขายชาติ แน่จริงไปใต้ดิ ควายแดง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้ที่พวกคุณชอบกันอะเสธแดง อะคุณชอบที่เค้าพูดจริงทำจริงแต่คุณเคยเห็นจากการกระทำของเขาไหมไม่ใช่เอาแต่ชอบตามที่คนอื่นพูดตามกระแสนิยมตามกลุ้มคุณต้องวิเคราะห์ด้วยไม่ใช่ว่าชอบเพราะเขาพูดจิง ทำเลวถ้าเกิดเขาดีจริงก็ต้องไม่ยุ้งเกี่ยวกับการเมืองนิ ถ้าดีจริงผมว่ากลับไปบานังสตาแทนท่าน พต.ต.อ สมเพียร ดีกว่า อย่างนี้เขาเรียกว่า คนจริง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พต.ต.อ สมเพียร ตาย เพราะไครคุณมองดีๆๆแล้วคอยพูดเขาสู้มาทั้งชีวิตแล้วเขาต้องมาตายคุณ เรียนจบอะไรมองไม่ออกหรือ(ตัวเขาขอย้ายทําไมไม่ให้เขาย้ายทั้งที่ตัวเขาทํางานมาทั้งชีวิตแล้ว คุณ อ่านแล้วมองแล้วคิดดูดีๆๆจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูด (ตัวผมก็อยากให้ทุกอย่างจบบ้านเมืองจะเป็นประเทศพม่าอยู่แล้วคิดดีๆจะเข้าใจ)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทหารจะกี่ปีก็มีอํานาจ นักการเมือง 4 ปีถ้าไม่ได้เป็นอีกก็หมดนํานาจ สู้ๆคับพี่เสธแดง น้าจะเข้าใจที่ผมพูดนะครับพี่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เห็นว่า มีข่าวไม่ดีกับเสธแดง เป็นยังไงบ้างครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ได้ยินว่าเสธ.ถูกยิง \กรรมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เห็นผลทันตา น่าสงสารน้อ........

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หยุดได้หรือยัง
เพราะตอนนี้เสธแดงต้องถูกยิงเข้าโรงบาล
พวกที่เหลือจะหยุดได้หรือยัง
หรือต้องให้ตายกันหมดก่อนจะหยุดได้
.................................
จตุพร และ ณัฐวุฒิ อยากเป็นหลายต่อไปไหมที่ต้องเข้าโรงบาล

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กว่าเราจะได้มีแผ่นดินอยู่ถึง
สมัยนี้ทำไมเราไม่รักกันเหมื่อน
คนสมัยก่อนรู้ไหมว่าปูย่าตาย้ายบรรณพบรุษเราในอดีต
ต้องเหนือยและตายไปมากแค่ไหนทำให้เรา
ทุกคนในสมัยนี้มี แผ่นดินอยู่ ต้องเสยเลือดเนื้อ
นอนหลับตาไม่สนิท เพราะไม่รู้ฆ่าศึกจะ เข้ามาโจรมตี เมื่อไร
เฮ้อรักๆๆๆกันดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยภูมิใจที่ใครๆก็
ยกย่องคนไทยรักกัน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เขาเรียกว่าฟ้าลงโทษ พวกทำร้ายแผ่นดินเกิด ทุกคนจงรู้ไว้ว่านรกมีจริง
กรรม ก็เลยติดจรด.. ให้เห็นเป็นตัวอย่าง..

ไปดีนะจ๊ะ .... แล้วอย่าได้เกิดมาหนักแผ่นดินอีกเลย....

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถึงแม้ผมจะไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของท่านและการแสดงออก
แต่ยังไง ขอให้พระคุ้มครอง ขอให้ท่านรอด เราคนไทยเหมือนกัน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พวกหลงอำนาจมีสองไว้เพื่อโกงชาติ ยุบสภา ลาออกจะเป็นรัย แล้วต่อไปจะอยู่กันอย่างไร ไม่มีการตัดตอนปัญหา (โง่) มัวเมาในอำนาจ ขี้ขลาดกระทั่งความคิด รึกลัวคดีอะไรอยู่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โดนพลแม่นปืนยิงมาจากมุมไหนน้อ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เสธแดงโดนยิงอ่ะเปนงัยบ้างค่ะ
สู้ๆๆนะค่ะเปนหว่ง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เวรกรรมมันมีจิงนะครับ

พยายามจะล้มบรรลังก์บ้างหละ

ก่อกวนบ้างหละ ก้อเห็นๆครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอให้เสธแดงปลอดภัยเป็นวีระบุรุษของประชาธิปไตย
โดยแท้สู้เพื่อคนอีกหลายๆคนขอยกให้เป็นฮีโร่

ฉลอง กล่าวว่า...

น่ากลัวที่สุด...ด็อกเตอร์เป็นโจร (บางทีการศึกษามันก็ไม่ช่วยอะไร)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หยุดทำร้ายกันเองได้แล้วคนไทยด้วยกัน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ลูกเขาดีมาก...บอกหมอไม่ต้องยื้อชีวิต

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สมควรแล้วครับ จะได้รู้สำนึก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อย่าให้ตายเลย แค่เป็นเจ้าชายนิจทราก็พอ

เด็กวัดเก่า (ดสก. สปต.) กล่าวว่า...

ถ้าเสธแดงเป็นไปถึงตาย ซึ่งมันเป็นธรรมดาของชีวิต
จะพูดมาก พูดน้อย หรือไม่พูดอะไรเลย ถึงเวลาก็ตายอยู่ดี
ถ้าไม่ตาย ก็ขอให้เข้าวัดเข้าวาเสียบ้าง เลือกเข้าวัดให้ถูกด้วยล่ะ
ถ้าตายไป ขอให้ไปที่ชอบที่ชอบด้วยเถิด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คิดร้ายต่อแผ่นดิน สมควรแล้ว นรกมีจริง จงตายเสียเถอะ ไอ้ลูกหลานจัญไร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากจะรู้ว่าตายแล้ว พ่อแม้วมึงจะมาเผาศพมึงหรือเปล่า หรือตายเหมือนหมา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

555โดยจัยยยยนึกว่าแน่....คว่ำได้คน.....อ่อนจาดดดด...

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เราเกิดมาร่วมโลก ร่วมประเทศชาติ
ใช้กฎหมู่มามากแล้ว กฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้
แต่กฎแห่งกรรมดำเนินไปทุกเวลา

ไปสู่สุคติเถิด ลูกสาวอยู่คนเดียวท่าจะลำบากถ้าเป็นเจ้าชายนิทรา

ขอให้เป็นบทเรียนให้แก่ คนทุกคนทีเป็นสัตว์นรกที่แสนโหดร้าย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คนเลว...คว่ำด้าย...อ่อนจาดดดด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่มีฟากไหนที่ถูกทั้งหมด หรือผิดทั้งหมด แต่ทำไมพวกเราถึงขาดสติ เอียงฝั่งไหนก็ไปจนสุดตัว ไม่ลืมหูลืมตาบ้าบอคอแตก ได้ดิบได้ดีอะไรกับเขาด้วย ควรหาหนทางช่วยกันทำบ้านเมืองให้สงบก่อน เศรษฐกิจวอดวายหมดแล้วเว้ย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดูข่าวแล้วเสียใจน่ะการกระทำของรัฐบาลชุดนี้มันทรราชยึดประเทศรัฐบาลโจร ฆ่าคนไทยมันโจร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การสูญเสียครั้งนี้ จะเป็นจุดจบของพวกที่กระทำชั่ว !

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กรูจะภวานาให้เสธแดง กลับมาอีกครั้ง

แล้วสักวันมันจะเป็นของพวก คนเสื้อแดง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถึงผมจะไม่ใช่คนที่ร่วมแนวทางกับท่าน

แต่เราคนไทยด้วยกัล ก้อขอให้ปลอดภัย

หวังว่าถ้ารอด จะได้รู้ว่า ตายไปคุณจะเอาอะไรไปก้อไม่ได้

จะเหลือไว้เพียงคำว่า ความดี ที่มีคนจดจำ

หรือ คนเลว ที่มีคนเกลียดชัง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สงสารลูกคุณมาก เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้

ถ้าจำไม่ผิด ลูกคุณเคยออกมาห้ามแล้วนี่นา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จงเลือกเดินทางให้ถูกหล่ะ

ขอให้คุนรอดนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ใครยิงเสธแดง พี่แดงเท่านั้นรู้ดีที่สุด
ขอให้พี่รอด แล้วมาเอาคืน ผู้ร้วยตัวจริง
ไอ้หมูสื่อสาร กับมารจตุรัส
บ่อนทำลายชาติ เป็นมะเร็ง กัดกินประเทศอยู่ภายใน
นักรบ จปร แ่่ห่งพระพุทธเจ้าหลวง ตัวจริง
ย่อมแคล้วคลาด เข้าข้างเสธแดงไม่เข้าข้างพวกเสื้อแดง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอให้คนที่ยิงเสธ แดง ตายวันตายพรุ่ง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

14 มีนาคม 2553, 21:17
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
จุดจบชีวิต นายทหารคนนี้ จะเป็นอย่างไรเดียวก็รู้


ปัจจุบัน ทันตาเห็น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เคยเห็นเสธแดงที่ mbk กำลังด่าพวกขายซีดีเถื่อนอยู่ก็รู้สึกไม่ชอบแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าท่านเป็นคนดีจิงๆสุดยอด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สุดยอด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พวกเลวลอบยิงเสธแดงเฉยเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แสดงความเสียใจด้วยคนคับกับคนที่เก่งๆๆแบบนี้ที่มีคนไม่หวังดีกับท่านเอาใจช่วยนะคับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เป็นกำลังให้ เสธ.แดง ปลอดภัย และให้สิงศักดิ์คุ้มครองด้วย
ท่านเป็นคนดี มีน้ำใจ กล้าหาญ รักเสธ.แดง ปลอดภัย ปลอดภัย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เป็นกำลังใจให้เสธแดง ขอให้คุณพระศรีรัตนะตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเสธแดงให้หายจากการโดนลอบยิงด้วย เพราะถ้าไม่มีคนอย่างเสธแดง คนไทยก็ไม่กล้าจะทำอะไร คนที่มีอำนาจก็มีมีอำนาจ ประเทศไทยสองระบบคงไม่มีใครคัดค้าน และประชาชนคนชั้นล่างจะอยู่ได้อย่างไร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

** ขอให้ เสธ.แดง ปลอดภัย **
** ขอให้ เสธ.แดง ปลอดภัย **
** ขอให้ เสธ.แดง สู้ ๆๆๆ อย่ายอมแพ้ **
** ขอให้ เสธ.แดง ฟื้นไว ไว **
** ขอให้ เสธ.แดง หายเป็นปกติ **
** ขอให้ พระคุ้มครอง คนกล้าอย่าง เสธ.แดง **
*** ขอเป็นกำลังใจ ให้ ด้วย รัก เสธ.แดง จากใจจริง ***

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

** รัก และ เป็น ห่วง เสธ.แดง ขอให้ปลอดภัย และให้สิ่งศักดิ์คุ้มครอง
** ขอให้ สู้ๆๆ ให้ฟื้นไว ไว และ ปลอดภัย
** พวกเรารอท่านอยู่คะ
** เป็นกำลังใจ ให้ สู้ๆๆ เข้มแข็ง นะค่ะ
** คนที่ลอบทำร้ายท่าน มันเลว จริงๆๆ ลอบกัด ทำไมไม่สู้กันตามกฏกติกา ทำไมต้องมีการสูญเสีย ผู้คนล้มตาย กันด้วย นี่หรือประชาธิปไตย
********** สู้นะค่ะ************/วาวา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีใจ แลก็เสียใจ แต่ก็ภูมิใจ แต่ไม่รู้ทำไงก็โดนยิง รอดคงอยาก ตายดีกว่า สงบด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอให้เสธ แดง ปลอดภัย ขอให้คนที่ทำท่านชิบหาย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ก็พวกมึงเป็นกลุ่มโจร มึงก็ต้องโดนยิง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอขอบตุณและขอสรรเสริญท่านที่ยิงเสแดง ว่าท่านเป็นวีรบุรุษที่ทำถูกต้องแล้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พวกมึงไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย แต่เอากติกามาเป็น่ข้อต่อรอง พวกมึงมันเลวสมควรแล้วที่ต้องโดนยิง ดีใจกะคนไทยด้วยนะต่อไปนี้คนชั่วมันสาหัส บ้านเมืองเราจะได้เจริญซะที เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยจะได้พักผ่อนนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่แดงครับ...
อย่าไปถือสาคนที่ด่าว่าพี่แดงเลยนะครับ
ผมและ รุ่นน้องๆ อีกมากพร้อมสนับสนุนพี่ หากสิ่งที่พี่ทำเป็นประโยชน์ต่อชาติและราชบังลังก์

คนที่ด่าว่านั้นเคยทำอะไรหรือเสียสละอะไรให้บ้านเมืองบ้าง ถามตัวเองดู
ขอพระค้มครองให้พี่หายไวๆครับ

...น้องๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รัฐบาลเหี้ย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้คนลอบยิง เสธ.แดง ขอให้ สวรรค์ ลงโทษมัน ลอบกัด โหดร้าย ทำไมต้อง ทำกันแบบนี้ด้วย ถ้ามันเก่งจริง ทำไมไม่ไปลอบยิงผู้ก่อการร้ายทางภาคใต้ว่ะ ดีแต่ลอบกัด คนไม่มีทางสู้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กรรมเป็นเครื่องกำหนด

พระท่านสอนใว้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โดยส่วนตัวผมเองชอบแนวคิดของเสธ ครับ ไม่มีใครกล้าคิดกล้าทำอย่างนี้มาก่อน นี่ถือเป็นการปฎิรูปแนวความคิดแบบใหม่จริงๆ ขอให้เสธ ปลอดภัยนะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รัฐบาลโหด รัฐบาลเลือด รัฐบาลชอบแก้ตัว รัฐบาลชอบปิดข่าว รัฐบาลชอบใส่ร้าย รัฐบาลชอบธรรม?????????????????

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอหั้ยเสธแดงมีปฎิหารคืนชีพมาไวๆๆๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รอชาติหน้าละกันคับ โดนแบบนี้ รอดยากคับ ต้องถามว่า เล่นกันเองหรือเปล่าคับ ถ้าเทพๆจริง ไม่ต้อง 2 หรอก

«เก่าที่สุด ‹เก่ากว่า   1 – 200 จาก 600   ใหม่กว่า› ใหม่ที่สุด»

แสดงความคิดเห็น

flag counter

free counters